معاون اجرایی روحانی: عقب ماندگی‌ها حاصل ناکارآمدی در امور اجرایی و تحریم‌ بود