ایربگ همراه (+فیلم)

س از ۷ سال تحقیق، توسعه و ارزیابی این کلاه ایمنی در نوامبر سال ۲۰۱۱ وارد خط تولید شد.