۵ نکته ضروری در تکریم معلمی

آموزش و پرورش نباید سیاهی لشکر تفکرات عقب مانده جناحی و مصرف کننده باورهای ضدزندگی باشد. جامعه ایران تغییرات بسیاری کرده اما نسیم این تحول همیشه پشت دیوارهای سیمانی وزارت آموزش و پرورش متوقف می شود.