خطوط قرمز نظام باید در برنامه های فرهنگی رعایت شود

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از بودجه ۷۱ هزار میلیارد ریالی بخش فرهنگی، تنها ۱۰ هزار میلیارد ریال آن یعنی یک هفتم بودجه فرهنگی کشور در اختیار این وزارتخانه است.