خطوط قرمز نظام باید در برنامه های فرهنگی رعایت شود