باید کشور را از چنگال ایران خارج کنیم/ تهران مانعی بر سر راه برقراری صلح است