بدعهدی‌های کشورهای سلطه‌طلب روند اجرای برجام را با محدودیت مواجه کرده است