وزیر خارجۀ مصر: مواضع قاهره و ریاض در قبال سوریه متفاوت است