جابجایی در برنامه سخنرانی جشنواره بین المللی مقاومت/ صفارهرندی جایگزین جلیلی شد

در اولین روز برگزاری جشنواره بین المللی مقاومت سخنرانی دکتر صفار هرندی در برنامه جابجا شد.