جابجایی در برنامه سخنرانی جشنواره بین المللی مقاومت/ صفارهرندی جایگزین جلیلی شد