انتشار سرگذشت‌نامه تصویری شهید همدانی همراه با ۴۰۰تصویر