به دلیل گزارش عملکرد سالیانه فدراسیون فوتبال؛ رئیس فیفا ازتاج تشکر کرد