اپل یک کمپانی دیگر را در حوزه یادگیری ماشینی تصاحب کرد