هدیه لوکس پوگبا برای بازیکنان یوونتوس و عافلگیری مدیران