خشم صهیونیست های شیلی از حضور میگل لیتین در تهران

بولتن‌ خبری صهیونیست های شیلی حضور میگل لیتین در تهران را ایجاد چالش حقیقی در ایدئولوژی این کارگردان عنوان کرده و ایران را به عنوان یک خطر معرفی کرده است.