زن جوانی که آدمکش اجیر کرد

زن‌ جوانی که توطئه کشتن همسرش را داشت خواستگار خواهر کوچکش را به دام کشاند تا نقشه قتل شوهر خود را به‌دست این جوان اجرا کند.