«اسیر فلسطینی آزاد شده» به بیمارستانی در رام‌الله منتقل شد

«مالک القاضی» اسیر فلسطینی که به همراه دو اسیر دیگر بیش از ۷۰ روز اعتصاب غذا کرده بود، امروز رسما آزاد و از بیمارستانی اسرائیلی به بیمارستانی در رام‌الله منتقل شد.