«اسیر فلسطینی آزاد شده» به بیمارستانی در رام‌الله منتقل شد