پس از اسعفای گل‌محمدی/ مجتبی حسینی سرمربی موقت ذوب‌آهن شد