برای فروزان جا نداریم؛/ فکری: نگاه مهربان نسبت به نساجی وجود ندارد

محمود فکری سرمربی تیم نساجی مازندران می گوید که حمایت کردن از تیم نساجی می تواند شادی در میان مردم به ارمغان بیاورد که ایجاد کردن آن به روشی دیگر نیاز به هزینه های هنگفتی دارد.