برای فروزان جا نداریم؛/ فکری: نگاه مهربان نسبت به نساجی وجود ندارد