مدیرعامل علیه ذخیره های گرانقیمت/ استقلال نیم فصل سبک می‌شود