شورای جهانی صنایع دستی فرصتی برای خودنمایی هنر و هنرمندان اصفهان است