پارالمپیک گردشگران را با برزیل آشتی داد

گردشگران آمریکایی همچون رقابت‌های المپیک در پارالمپیک ۱۸.۲ درصد منبع اصلی جذب گردشگر در ریو بودند.