کوربین دوباره رئیس حزب کارگر انگلیس شد

پیش از این نیز بر اساس یک نظرسنجی که توسط «ای یوگو» برای مجله تایمز انجام شد، جرمی کوربین با کسب ۶۲درصد آرا از رقیب خود اسمیت که ۳۸درصد آرای این نظرسنجی را کسب کرده بود پیشی گرفت.