خبرخوش برای متروسواران تهرانی خط شماره ۳

بزرگترین دغدغه مسافران خط۳ مترو، سرفاصله قطار ها است که هر ۱۵ دقیقه یک بار وارد ایستگاه می شود که گویا قرار است سرفاصله قطار ها از ۱۵ به ۷ تا ۸ دقیقه کاهش یابد.