جزییات اجرای طرح LEZ و دریافت معاینه فنی برای تردد در مرکز تهران