تحصیل، تهذیب و ورزش را از برنامه های اصلی خود قرار دهید