بازگشت ستاره پرتاب دیسک تا ماه های آینده؛/ احسان حدادی آماده بازگشت به میادین (عکس)