جیمی جامپ به روایت لیگ یک (عکس)

یکی از هواداران تیم خونه به خونه بابل با پیراهن و عکس هادی نوروزی به درون زمین پرید تا یاد نوروزی را اینگونه زنده کند.