زندانیان در ۱۲۰ رشته فنی و حرفه ای آموزش می‌بینند/ زندانی به هزینه سازمان زندان‌ها مداوا می‌شود