امروز به مراکز معاینه فنی مراجعه نکنید

مدیر عامل ستاد معاینه فنی شهر تهران گفت: از متقاضیان درخواست می کنیم با توجه به مشکلات پیش آمده، امروز به مراکز معاینه فنی مراجعه نکنند.