انتقال «اسیر فلسطینی آزاد شده» به بیمارستانی در رام‌الله