هزینه حمل و نقل معلولان در سال گذشته تسط شهرداری تامین شد/ روزانه ۳۰۰ هزار نفر به ظرفیت حمل و نقل عمومی شهر تهران اضافه کردیم