بازدید سجادی از ۷ فدراسیون ورزشی/ ملاقات با احسان حدادی