العامری هشدار داد/ نتیجه تجزیه عراق، جنگ داخلی است