ژاپن از نیروی کار خارجی بیشتری بهره خواهد گرفت

به نوشته ژاپن تایمز، توکیو قصد دارد برای جلوگیری از کاهش جمعیت در این کشور، از مهاجران بیشتری استقبال کند.