عکس خبر؛ ناو ایتالیایی در بندرعباس پهلو گرفت

ناو اعزامی ایتالیا در بندرعباس پهلو گرفت.