حمله مار پیتون به عکاس

مار پیتون به یکی از افرادی که قصد عکس گرفتن با آن را داشت حمله کرد. این فرد پاکستانی سریعا به بیمارستان انتقال یافت و حال او خوب است.۱۶:۲۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر