اولین مصاحبه یحیی پس از جدایی از ذوب‌آهن

در همه لحظات گفت‌وگو گل‌محمدی لحن خود را از دست نمی‌دهد و همانطور آرام و محترم حرف‌هایش را تمام می‌کند.