امیدوارم بتوانیم سرنوشت هنرمندان صنایع دستی را بهبود بخشیم.