کمیته امداد: هدیه ۴ میلیونی برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار