آمریکا تمام تعهداتش را بر اساس برجام انجام داده است/ تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا ۱۵ درصد افزایش یافته است