نظام سلطه با تهاجم فرهنگی می‌خواهد نسل جوان را از ما بگیرد

وزیر دفاع در مراسم آغاز سال تحصیلی گفت: نظام سلطه با تهاجم بر مبانی دینی و توسعه فرهنگ خود می‌خواهد نسل جوان را از ما بگیرد.