نظام سلطه با تهاجم فرهنگی می‌خواهد نسل جوان را از ما بگیرد