جرمی کوربین بار دیگر به رهبری حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد

جرمی کوربین بار دیگر به رهبری حزب کارگر بریتانیا انتخاب شده‌است.