«بیشکک» خواستار همکاری با چین در چارچوب «جاده ابریشم» است