اعتراض شورای عالی سیاسی یمن به انتقال بانک مرکزی از صنعا به عدن

شورای عالی سیاسی یمن در پیامی به بان کی مون درباره انتقال بانک مرکزی این کشور از صنعا به عدن اعتراض کرد.