استقبال حماس از پیشنهاد دیوان دادگستری اروپا برای حذف نامش از فهرست تروریسم