اشپیگل: آلمان شبکه اپراتور تلفن همراه افغانستان را هدف حمله سایبری قرار داده است